Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů v Jindřichovicích pod Smrkem byl založen v roce 1883 a čítal 80 členů.

Hasičský sbor v Jindřichovicích byl založen roku 1883. Již o devět let dříve, konkrétně v roce 1874, působí zde tovární požární oddíl a to v textilce firmy Eduard Heintschel. Oba sbory jsou úzce propojeny a spolupracují.

Vybavení tehdejších hasičů nemělo se současnou výbavou příliš společného. Těžko bychom hledali například dýchací techniku, různé agregáty či vybavení. Jejich prostředky jsou ale podobné. Každý z hasičů měl svou přilbu, oděv a obuv. Stříkačka dosud nebyla motorová ale v pohyb se uváděla tzv. dvoumužní pákou, kdy na každé straně byli dva až čtyři hasiči a společným pumpováním se tlačila voda do hadic. Ve výbavě lze nalézt i lezce a další technické prostředky pro práci ve výškách (žebříky).

Postupem času se i zdejší sbor modernizoval a tak je 5.10.1909 postavena nová požární zbrojnice a předána místnímu sboru v užívání. Hasiči neplní jen funkci požární ale jsou silným spolkem při pořádání akcí spolkových. Například 22. 3. 1921 byla zřízena požární policie a vydán požární zákon. Mimo jiné jest nařízeno, že každý majitel domu který není členem hasičského sboru, musí ročně přispívati na hasičské potřeby.

O činnosti sboru v období II. světové války nemáme bližších zpráv. Po osvobození se i zde pomalu obnovuje spolkový život. Především po stránce ideové je jeho činnost svázána s vládnoucí třídou. Později, v období normalizace (60tá léta) se atmosféra uklidňuje a je volnější prostředí. Hasiči nadále plní především složku záchrannou ale zúčastňují se brigád a pořádají kulturní akce. Technické vybavení představovalo přenosné motorové stříkačky PS 8 a PS 12. Autopark obsahoval vozidla Tatra 805 či Steyer. (Štajer). Představiteli sboru byli pánové Hůla, Novotný a Vondráček.

1902_2

Pohledem  z obecní kroniky:

30. 10. 1896 - je obcí zakoupena a místnímu sboru slavnostně do užívání předána dvoukolová kára se stříkačkou. K tomu ještě 4 metry sací hadice a 50 metrů tlakové hadice. Toto vše je za obnos 900 rak. zlatých roku 1895 objednáno.

5. 10. 1909 - postavena hasičská zbrojnice a předána v užívání místnímu sboru hasičskému. Cena stavby 6.614,41 rak. korun.

22. 3. 1921 - byla zřízena požární policie a vydán požární zákon. Mimo jiné jest nařízeno, že každý majitel domu který není členem hasičského sboru, musí ročně přispívati na hasičské potřeby.

1921 - hasičská stříkačka byla podrobena prohlídce a znovu vybavena. Výbava stříkačky stála obec 8.327,24 Kčs. Dobrovolná sbírka v obci pak na tuto akci vynesla částku 3.165,10 Kčs.

30. 7. 1933 - oslavuje zdejší sbor dobrovolných hasičů 50 let svého trvání. Tovární sbor jest zrušen z důvodu ukončení textilní výroby.

7. 1. 1946 - třetí požární sbor jest ustaven ze zdejších občanů kteří přišli z vnitrozemí (doložen první zápis z ustavující schůze).

9. 5. 1953 - v den vítězství Rudé armády nad fašistickým Německem, byla sboru předána nová motorová stříkačka největší na Frýdlantském okresu a diplom čestného uznání sboru. Za zvuku místní sirény poplachové členové sboru předvedli zkoušku nové motostříkačky pro veřejnost.

1. 1. 1956  - byl zlikvidován sbor v osadě Dětřichovec a materiál převezen do naší zbrojnice.

Zápis číslo 1. z ustavující schůze sboru dobrovolných hasičů v Jindřichovicích pod Smrkem dne 7. ledna 1946, v hostinci národního správce p. Fialy v 8 hodin večer.

Založení českého sboru dobrovolných hasičů

Zápis číslo 1. z ustavující schůze sboru dobrovolných hasičů v Jindřichovicích pod Smrkem dne 7. ledna 1946, v hostinci národního správce p. Fialy v 8 hodin večer.
Podle listiny přítomných zúčastnilo se této schůze 23 členů. Schůzi zahájil bratr Josef Vacarda. Na programu byla volba výboru. Po krátkém projevu byla zde provedena volba starosty sboru, velitele, podvelitele, jednatele, vzdělávatele, pokladníka, zbrojmistra, strojmistra, dvou revisorů účtů a dvou samaritánů.
Volba byla provedena jednohlasně, aklamací a sice následovně:
Jindřich Vít – starosta sboru
Antonín Dostál – velitel sboru
Rudolf Veselý – podvelitel a jednatel
Josef Hůla – zbrojmistr
Ladislav Rolf – strojmistr
František Nigrín – vzdělavatel
František SeidlKarel Hejčl – revisoři účtů
Josef Vacarda – pokladník
Josef ZelenýZdeněk Hladík – samaritáni
Shora uvedení vesměs volbu přijali s nadšením. Obzvláště zde v pohraničí přislíbili činorodou práci ve prospěch sboru a ke cti obce a národa. Na návrh starosty zúčastní se všichni členové sboru dne 13.ledna 1946 zkušebního cvičení jakož i slavnostního předání zbrojnice a výzbroje.Skončeno a podepsáno
starosta              velitel                jednatel

    Realizace & Webdesign © Petr Bíma

    Copyright © 2013. Všechna práva vyhrazena. All Rights Reserved.